Statistics Counter
Your IP: 34.204.183.113
Your visits: 22
Online: 1
Total Hits: 1 800 158
Unique visitors: 244 522

Chung vòng tay lớn

Kết quả sáng tác bài ca truyền thống về Công ty CP. Kỹ Nghệ Miền Nam


Thông báo phát động phong trào CBCNV viết bài ca truyền thống của Công ty.Quyết định cảu Giám đốc Công ty CP. Kỹ Nghệ Miền Nam về việc khen thưởng CBCNV.

Cập nhật 2010-11-01 16:42:57